top of page

ДОГОВОР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ЧЛЕНСТВО

Моля, прочетете внимателно тези „условия за ползване“, преди да използвате нашия сайт.


Нашите клиенти, които използват този сайт за пазаруване и пазаруват, се считат за приели следните условия:
Уеб страниците и всички страници, свързани с нашият сайт(„сайт“) , са собственост и се управляват от Фирма Исмаил Сечкин, със седалище и адрес на управление: Угур Ммумджу махаллеси, сокак 2319 №23, Султангази/Истанбул. Докато вие („Потребителят“) използвате всички услуги, предлагани на сайта, вие се подчинявате на следните условия, като използвате и продължавате да използвате услугата на сайта; Счита се, че сте приели, че имате правото, правомощията и правоспособността да подпишете договор съгласно законите, по които сте обвързани, че сте на възраст над 18 години, че сте прочели и разбрали този договор и че сте обвързани от условията, записани в договора.

Този договор е безсрочен, налага права и задължения на договорния сайт на страните и когато страните приемат / одобрят този договор онлайн или писмено, те декларират и се ангажират, че ще изпълнят гореспоменатите права и задължения изцяло, правилно и своевременно, в съответствие с условията, изисквани в този договор.

 

1. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

• Компанията винаги си запазва правото да прави промени в цените и предлаганите продукти и услуги.

• Компанията приема и се ангажира, че клиентът ще се възползва от услугите, предмет на договора, с изключение на технически неизправности.

• Потребителят няма да проектира обратно използването на сайта или да предприеме други действия за намиране или получаване на техния изходен код, той приема предварително, че ще носи отговорност за вреди, причинени от трети страни и че срещу него ще бъдат заведени правни и наказателни производства.

• Потребителят ще носи отговорност сам за щетите, причинени поради непълна и невярна информация, дадена при регистрация на сайта, в случай че даде невярна информация и приема, че в случай на нарушение на този договор от регистрирания член, фирмата може едностранно да прекрати регистрацията и членството, без да е необходимо никакво известие или предупреждение.

• Може да бъде събрана част от информацията, като например името и адресът на интернет протокол (IP) на доставчика на интернет услуги, използвани от компанията за достъп до сайта за подобряване и развитие на уебсайта и / или достъп до сайта в рамките на законовото законодателство, датата и часът на достъп до сайта, страниците, до които е имало достъп, докато сте на него, и интернет адресът на уебсайта, който позволява директна връзка със сайта. Потребителят се съгласява да се събира тази информация.

• Потребителят приема, че няма да произвежда или споделя съдържание, което противоречи на общия морал и етикет, незаконно, накърняващо правата на трети страни, заблуждаващо, обидно, нецензурно, порнографско, увреждащо лични права, в разрез с авторските права, насърчаващо незаконни дейности в дейностите на потребителя, в която и да е част от сайта или в комуникациите. В противен случай той е изцяло отговорен за вредите, които могат да настъпят и в този случай служителите на „сайта“ си запазват правото да преустановят, прекратят такива регистрации и да започнат съдебни производства. Поради тази причина си запазва правото да споделя тази информация с властите в случай на искания за информация за дейността или потребителски акаунти от съдебните органи.

• Регистрираните членове на сайта са отговорни за взаимоотношенията си помежду си или с трети страни.

 

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

2.1. Всички права на собственост или нерегистрирани права на интелектуална собственост като заглавие, търговско наименование, търговска марка, патент, лого, дизайн, информация и метод на този Сайт принадлежат на оператора на сайта и фирмата собственик или на съответното заинтересовано лице и са под закрилата на националното и международното право. Посещението на този сайт или използването на услугите на този сайт не дава никакви права върху въпросните права на интелектуална собственост.


2.2. Информацията на сайта не може да се възпроизвежда, публикува, копира, представя и / или прехвърля по какъвто и да е начин. Целият или част от сайта не може да се използва на друг уебсайт без разрешение. В случай на такова нарушение, на потребителя ще бъде начислена сумата на обезщетението, поискано от компанията за вреди, нанесени на трети страни, включително съдебни разноски и адвокатски хонорари, но не само това, ще бъде отговарен и за изпълнението на всички други задължения.

 

3. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Компанията няма да разкрива личната информация, предавана от потребителите чрез сайта на трети страни. Тя съдържа всички видове друга информация за идентифициране на Потребителя, като име-фамилия, адрес, телефонен номер, мобилен телефон, адрес на електронна поща и ще бъде наричан накратко „Поверителна информация“.

3.2. Потребителят приема и декларира, че представяне, реклама, кампания, промоция, съобщение и други ще са ограничени за използване в рамките на маркетинговите дейности; също така одобрява и следното: компанията, която притежава сайта, да споделя своята комуникация, статут на портфолио и демографска информация със своите дъщерни дружества или компании от групата, към които е свързана, и да получава електронни съобщения за себе си или своите дъщерни дружества в този контекст. Тази лична информация може да се използва за определяне на потребителския профил във фирмата, за предлагане на промоции и кампании, подходящи за потребителския профил, и за провеждане на статистически проучвания.

3.3. Потребителят има право да отмени съгласието, дадено с настоящия договор, без никаква обосновка. Компанията предприема незабавно процеса на анулиране и въздържа потребителя от получаване на електронни съобщения в рамките на 3 (три) работни дни.

3.4. Поверителната информация може да бъде разкривана на публичните органи само в случаите, когато такава информация е поискана от официалните органи и е необходимо да се направи изявление пред властите в съответствие с разпоредбите на действащото задължително законодателство.

 

4. БЕЗ ГАРАНЦИЯ:

НАСТОЯЩИЯТ ЧЛЕН НА ДОГОВОРА СЕ ПРИЛАГА В МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР, РАЗРЕШЕН ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОСНОВАТА “КАКВИТО СА” И “КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО” И НЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ЗАКОНОВА ИЛИ ДРУГА ПО ОТНОШЕНИЕ НА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТЯХ) УСЛУГИ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ.

5. РЕГИСТРАЦИЯ И СИГУРНОСТ

Потребителят трябва да предостави точна, пълна и актуална информация за регистрация. В противен случай това споразумение ще се счита за нарушено и акаунтът може да бъде затворен, без да се информира Потребителят. Потребителят е отговорен за паролата и сигурността на акаунта си на сайта и на сайтовете на трети страни. В противен случай Компанията не може да носи отговорност за загуба на данни и нарушения на сигурността или повреда на хардуера и устройствата.

6. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Това, което не е под контрол на страните: Ако договорните задължения станат неприемливи за страните поради причини като природни бедствия, пожар, експлозии, граждански войни, войни, безредици, народни движения, декларация за мобилизация, стачки, блокировки и епидемии, неизправности в инфраструктурата и интернет, прекъсване на електрозахранването (ще се нарича по-долу като “форсмажорни обстоятелства”), страните не носят отговорност за това. През този период правата и задълженията на страните, произтичащи от настоящото споразумение, се преустановяват.

 

7. ЦЯЛОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Ако една от клаузите на този договор стане частично или напълно невалидна, останалата част от договора остава валидна.

 

8. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

Компанията може да промени услугите, предлагани на сайта и условията на този договор по всяко време, изцяло или частично. Промените ще влязат в сила от датата на публикуването им на сайта. Потребителят носи отговорност да следи промените. Счита се, че потребителят е приел тези промени, като продължава да се възползва от предоставяните услуги.

 

9. БЕЛЕЖКА

Всички известия, които трябва да бъдат изпратени на страните, свързани с настоящото споразумение, ще бъдат направени чрез известния имейл адрес на компанията и имейл адреса, посочен от потребителя във формуляра за регистрация и членство. Потребителят приема, че адресът, който е посочил във формата за регистрация и членство, е валидният адрес за уведомяване, и че той ще уведоми писмено другата страна в рамките на 5 дни, ако се промени, в противен случай уведомленията, които трябва да бъдат направени на този адрес, ще се считат за валидни.

 

10. ДОГОВОР ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Във всички спорове, които могат да възникнат между страните за сделки, свързани с този договор, книгите, записите и документите на страните и компютърните записи и записите по факс ще бъдат приети като доказателство в съответствие с Гражданския процесуален кодекс № 6100 и потребителят се съгласява да не възразява срещу тези записи.

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ НА СПОРОВЕ

Съдебните съдилища и съдебните изпълнителните служби на Истанбул (Център) имат право да разрешават всеки спор, произтичащ от прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

bottom of page